zgłoszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny (zarówno dla prelegentów, jak i biernych słuchaczy).
Aktywni uczestnicy konferencji mogą zgłaszać chęć wygłoszenia referatu lub przedstawienia plakatu.

Referaty

Zgłoszenia referatów można przesyłać do dnia 16.07.2017 r. (do godziny 23:59) na adres moc.liamg|7102impajcnerefnok#moc.liamg|7102impajcnerefnok. Czas trwania wystąpienia to 25 minut (15 minut prezentacji + 10 minut na dyskusję).

Zgłoszenie referatu powinno mieć formę wydłużonego abstraktu (max. 300 słów bez bibliografii), przygotowanego zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Plik powinien być zapisany w formacie .doc lub .odt. Prosimy o nie przysyłanie plików w formacie .docx.
 • Tekst nie powinien zawierać więcej niż 300 słów bez bibliografii.
 • Prosimy o wskazanie w abstrakcie 2-5 najważniejszych pozycji bibliograficznych, na których będą Państwo opierać swoje wystąpienie.
 • Tekst rozpoczynamy informacjami o autorze (zgodnie z podanym wzorem): Imię Nazwisko, Uniwersytet, Kierunek studiów (lub Uniwersytet, jednostka, w której przygotowywany jest doktorat), e-mail (opcjonalnie).

Bibliografia powinna być przygotowana zgodnie z następującymi zasadami:

Odwołania w tekście: [Autor Rok wydania, s. XX].
Np. [Turing 1950], [Turing 1950], [Turing 1950a, s. 67].

Spis literatury:

 • alfabetycznie (autorzy)
 • jeśli jest więcej niż jedna praca autora to ustawiamy od najnowszej do najstarszej
 • jeśli są dwie lub więcej prac autora z tego samego roku, to dodajemy kolejne małe litery alfabetu, np. Turing 1950a, Turing 1950b itp.

Pozycje bibliograficzne wg schematu:

 • monografia: Nazwisko Inicjał imienia Rok wydania, Tytuł, Wydawnictwo.

Np. Kowalski J. 1980, Szypułki Dolnopławne, Wyd. i S-ka.

 • rozdział w książce/artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko Inicjał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł rozdziału/artykułu, Tytuł pozycji, Wydawnictwo, strony.

Np. Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, Szypułki Dolnopławne, Wyd. i S-ka, s. 40-45.

 • artykuł w publikacji pokonferencyjnej: Nazwisko Inicjał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł artykułu, Tytuł pozycji, Wydawnictwo, strony.

Np. Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, Materiały pokonferencyjne: Szypułki Dolnopławne (Pcim 1979), Wyd. i S-ka, s. 456-500.

 • artykuł w czasopiśmie: Nazwisko Inicjał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, tom (numer), strony.

Np. Kowalski J. 1980, Socks' databases, International Journal of Shypulki, II(35), s. 40.

 • tekst z Internetu: Nazwisko Inicjał imienia, Tytuł, adres strony.

Np. Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, www.szypulki.com.

Sesja posterowa

Zgłoszenia plakatów do sesji posterowej można przesyłać do dnia 16.07.2017 r. (do godziny 23:59) na adres moc.liamg|7102impajcnerefnok#moc.liamg|7102impajcnerefnok.
Zgłoszenie powinno zawierać tytuł plakatu, abstrakt do 500 słów, imiona i nazwiska oraz afiliacje autorów wystąpienia.

Docelowo wymiary plakatu powinny wynosić: 841 mm (szerokość) x 1189 mm (wysokość) (format A0). Na plakacie, poza treścią, powinny znaleźć się wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu oraz spis literatury zgodnie z zaleceniami jak w przypadku referatów.